V? chúng t?i
C?ng ty TNHH máy xay d?ng ZhangJiaGang ZhongLian ???c thành l?p n?m 1991, là c?ng ty hàng ??u th? gi?i v? cung c?p máy và thi?t b? nang. Chúng t?i b?t ??u ra nh?p th? tr??ng máy tháp c?u vào n?m 2004. C?ng ty chúng t?i ?? tr? thà...
Xem chi ti?t
Nhà cung c?p
Các khách hàng c?a chúng t?i
财富天机论坛网址