Trang nh?t > V? chúng t?i

C?ng ty TNHH máy xay d?ng ZhangJiaGang ZhongLian ???c thành l?p n?m 1991, là c?ng ty hàng ??u th? gi?i v? cung c?p máy và thi?t b? nang. Chúng t?i b?t ??u ra nh?p th? tr??ng máy tháp c?u vào n?m 2004. C?ng ty chúng t?i ?? tr? thành m?t trong nh?ng nhà ch? t?o thi?t b? c?ng nghi?p n?ng n?i ti?ng v?i các trang thi?t b? tan ti?n. L?nh v?c th??ng m?i chính c?a chúng t?i là cung c?p c?u tháp và các ph? ki?n ?i kèm, bao g?m ch? t?o, l?p ??t, b?o trì,  s?a ch?a v.v...

Chúng t?i có ni?m tin r?ng “ S?n ph?m v?i s? ch? t?o s?c s?o t?o  ra s? c?nh tranh t?t nh?t trên th? tr??ng c?u tháp”.

Chúng t?i mong mu?n “Tr? thành c?ng ty hàng ??u v? cung c?p máy và thi?t b? nang” m?c ?ích c?a chúng t?i là liên t?c theo ?u?i ch?t l??ng s?n ph?m t?t nh?t, d?ch v? t?t nh?t, kinh nghi?m t?t nh?t và liên t?c ti?n v? phía tr??c. Chúng t?i chú tr?ng vào k? thu?t , tay ngh?, ch?t l??ng, d?ch v? và kinh nghi?m khách hàng. Bên c?nh ?ó, d?a vào “ Xay d?ng t??ng lai b?ng s? k?t n?i h?u ích trên toàn th? gi?i”. Chúng t?i mong ??i s? h?p tác lau dài mang ??n nhi?u l?i ích cho khách hàng b?ng s? c?i ti?n k? thu?t và kh?ng ng?ng nang cao s? ph?c v? c?a chúng t?i. 


财富天机论坛网址