Trang nh?t > Các d? án
XL t? r?t lau ?? cung c?p d?ch v? tr?n gói thi?t b? ??n h?n 20 qu?c gia và vùng l?nh th?. Chúng t?i ?? l?p ??t h?n 200 b? tháp c?u cho khách hàng. Cùng th?i gian này, ZL ?? ???c l?t vào danh sách 15 c?ng ty xu?t kh?u máy c?u tháp l?n nh?t Trung Qu?c n?m 2017, giá trung bình c?a m?t b? là h?n 130 nghìn USD, theo s? li?u th?ng kê c?a H?i Quan Trung Qu?c vào cu?i tháng 10.
 • TOPLESS 7525.18

  TOPLESS 7525.18

  SITE: INDONESIA
 • TOPLESS 6030.10

  TOPLESS 6030.10

  SITE: KOREA
 • TOPLESS 7020.12

  TOPLESS 7020.12

  SITE: KOREA
 • TOPLESS 6518P

  TOPLESS 6518P

  SITE: BAHRAIN
 • TOPKIT 7032.12

  TOPKIT 7032.12

  SITE: CHINA
 • TOPKIT 6520.10

  TOPKIT 6520.10

  SITE:MALAYSIA
 • TOPKIT 6024.10

  TOPKIT 6024.10

  SITE: MALAYSIA
 • TOPLESS 6016.10

  TOPLESS 6016.10

  SITE: MALAYSIA
T?ng c?ng1Trang8Ghi l?i s?
财富天机论坛网址